BẠCH TUYẾN VÀ BẢY CHÚ LÙN AD_2001

Bạch Tuyết cao 1,1m
Chú lùn cao 65cm

Hotline: 0903680577